جوایز و اخبار

کارت هدیه یک میلیون ریالی

کارت هدیه یک میلیون ریالی

برگزیدگان هفته نخست :

  • سرکار خانم بلور صفایی از زنجان
  • سرکار خانم مهدیه بخش علیزاده از مشهد

برگزیدگان هفته دوم:

  • سرکار خانم طاهره قنواتی از خوزستان (ماهشهر)
  • سرکار خانم زینب زمانی از قم.

برگزیدگان هفته سوم:

  • سرکار خانم صدیقه رضائیان از اصفهان
  • سرکار خانم مرجان گل نژاد از قوچان

تاریخ

26 تیر 1398

تگ

اخبار

Off Canvas Menu