جوایز و اخبار

اهدا کتاب 24 برگزیده

اهدا کتاب 24 برگزیده

برگزیدگان هفته نخست:

  • سرکار خانم سیده زهرا اخلاقی از مشهد
  • سرکار خانم زهرا معتمدی نیا از کرمان
  • سرکار خانم فاطمه فرهادی از مشهد

برگزیدگان هفته دوم:

  • سرکار خانم الهام نامی از مشهد
  • سرکار خانم سعیده خادمی زاده از کرمان
  • جناب آقای محمدرضا صاحب پور از مشهد(شاندیز)

برگزیدگان هفته سوم:

  • جناب آقای محمد رضا سعادتی نیا از مشهد
  • جناب آقای محمد حسین معصوم زاده از تهران
  • سرکار خانم فاطمه بذرگر از مشهد

تاریخ

26 تیر 1398

تگ

جوایز

Off Canvas Menu